Svenska: Integritetspolicy och information för användare

 

Jump to English version
Avseende allt innehåll distribuerat genom adserving-teknologin som tillhandahålls genom suntcontent.se
Integritets- och cookie-policyn för vår egen hemsida (suntcontent.com) hittar du här (enbart på engelska)
Senast uppdaterad: 2019-03-22

 

Bakgrund

SUNT (juridiskt: Ein Rad AB) distribuerar och faciliterar distributionen av native advertising-kampanjer för annonsörer och publicister. SUNT använder sig av en tredjeparts-teknologi som tillhandahålls på vår domän suntcontent.se. Denna teknologi faciliterar distributionen av native advertising-kampanjer som matchar utseendet av olika publicist-sajter och tillåter social delning samt responsiv design. Reklaminnehållet som distribueras denna väg blir därför mer relevant för användaren än exempelvis display-reklam.

SUNT är medlem i IAB Sverige.

Teknologin SUNT använder sig av är också registrerat med IAB:s globala Transparency and Consent Framework (TCF).

 

Exponering mot underliggande teknologi, datainsamling

Teknologin som SUNT använder sig av samlar in anonymiserad information om användarbeteende när en användare besöker en hemsida där teknologin har integrerats för att kunna distribuera native advertising-kampanjer. Denna information inkluderar till exempel vilket innehåll som har konsumerats. Informationen används för att distribuera native-kampanjer mer effektivt samt med högre relevans för användarna. All insamlad information associeras på ett anonymt sätt med ett identifieringsnummer som sparas i en cookie på användarens enhet. Det är därmed inte möjligt att dra slutsatser om användarens identitet. Om IP-adresser samlas in så sker det med omedelbar anonymisering.

Insamlad data hanteras i datacentraler inom EU och sparas i krypterat format samt enligt gällande dataskyddsregler. Personuppgifter såsom namn, telefonnummer, email- eller postadresser samlas principiellt inte in.

 

Användningen av cookies

Användningen av cookies är en teknisk förutsättning för detta reklamformat. Teknologin som SUNT använder sig av nyttjar browser-cookies (“HTTP cookies”) för att visa relevant reklaminnehåll med måttlig frekvens för användarna. Cookien innehåller enbart ett 28-siffrigt identifieringsnummer som tillåter en anonym mappning av information. Cookien orsakar ingen skada på användarens enhet och extraherar ingen data.

I dina browser-inställningar kan du alltid ändra inställningarna för cookies och exempelvis ta bort enskilda eller alla cookies eller inaktivera användningen av cookies helt. Läs mer här: cookiesandyou.com

 

Kontakt och rättigheter

Vid frågor kring dessa ämnen eller för att utöva dina rättigheter enligt relevanta privacy direktiv såsom GDPR, vänligen kontakta oss på [email protected]

 

Opt-out

Om du inte längre vill se native-reklam med högre relevans utifrån cookie-data kan du deaktivera detta nedan.

  • Observera att inställningarna enbart gäller native-reklam som distribueras genom suntcontent.se och du kan fortfarande se anpassade annonser från andra aktörer.
  • Om du väljer att deaktivera anpassat native-reklam sparas detta genom en liten textfil (cookie). Denna behövs för att spara ditt val och ska inte tas bort manuellt eller genom andra program på din enhet.
  • Om du använder flera enheter (dator, mobil, tablet) eller webbläsare (Chrome, Firefox, Safari etc) måste du genomföra valet på alla dessa eftersom en deaktivering inte är kopplat till en person utan de olika enheter och webbläsare.

English: Privacy policy and user information

 

Hoppa till svenska versionen
For all content distributed via the adserving technology hosted on suntcontent.se
The privacy and cookie policy for our own website (suntcontent.com) can be found here
Last edited: 2019-03-22

 

Background

SUNT (legal entity: Ein Rad AB) runs and facilitates the distribution of native advertising campaigns on behalf of advertisers and publishers. SUNT uses third-party technology, hosted on our domain suntcontent.se, for the provision of its services. This technology allows the targeted distribution of native advertising campaigns matching the layout of various publisher sites, enabling social sharing and responsive design. The advertisements served this way therefore become more relevant to the end user than e.g. display ads.

SUNT is a member of IAB Sweden.

The technology used by SUNT is registered with the IAB Transparency and Consent Framework.

 

Exposure to underlying technology, data collection

The technology used by SUNT captures anonymized information on user behavior as the user accesses a website where that technology is integrated to distribute native advertising campaigns. This information includes for example what content was accessed and is used to distribute native campaigns more efficiently and with higher relevance to users. All collectable information is associated in an anonymized way with an identification number that is saved in a cookie on the user’s device. It is therefore not possible to draw conclusions on the identity of a user. If IP addresses are captured, this is done with immediate anonymization.

The collected data is processed in datacenters in the EU and saved in encrypted format and following applicable privacy regulations. Personally identifiably information such as names, phone numbers, email or postal addresses are principally not collected.

 

Use of cookies

A technical prerequisite for this advertisement format is the use of cookies. The technology used by SUNT uses browser cookies (“HTTP cookies”) to display relevant advertising content to users with modest frequency. The cookie only contains a 28-digit identification number that enables the anonymous mapping of information. The cookie does not inflict any damage to the user’s device and does not extract any information from it.

In your browser settings, you can manage your cookies at any time and delete any or all cookies or disable the use of cookies completely. Read more here: cookiesandyou.com

 

Contact and privacy rights

If you have questions on these topics or to exercise your rights under any relevant privacy directive such as GDPR, please contact us on [email protected]

 

Opt-out

If you no longer wish to see native ad recommendations based on cookie data, you can deactivate these here:

  • Please note that this only applies to native ads distributed through suntcontent.se and you will still see personalized ads from other providers.
  • If you choose to deactivate data-based ad recommendations, this is saved in a small text file (cookie). This is necessary to save your choice and should not be deleted manually or through other programs on your device.
  • If you use several devices (PC, mobile, tablet) or browsers (Chrome, Firefox, Safari etc) you need to opt out on all of these, since a deactivation is not connected to a person but the different devices and browsers.