Svenska: Integritetspolicy och information för användare

 

Jump to English version
Avseende allt innehåll distribuerat genom adserving-teknologin som tillhandahålls genom suntcontent.se
Integritets- och cookie-policyn för vår egen hemsida (suntcontent.com) hittar du här (enbart på engelska)
Senast uppdaterad: Oct 2021

 

Bakgrund

SUNT (juridiskt: Ein Rad AB) distribuerar och faciliterar distributionen av native advertising-kampanjer för annonsörer och publicister. SUNT använder sig av en tredjeparts-teknologi som tillhandahålls på vår domän suntcontent.se. Denna teknologi faciliterar distributionen av native advertising-kampanjer som matchar utseendet av olika publicist-sajter och tillåter social delning samt responsiv design. Reklaminnehållet som distribueras denna väg blir därför mer relevant för användaren än exempelvis display-reklam.

SUNT är medlem i IAB Sverige.

Teknologin SUNT använder sig av är också registrerat med IAB:s globala Transparency and Consent Framework (TCF), vendor ID 371 (genom vår tysk teknologileverantör). 

Exponering mot underliggande teknologi, datainsamling

Teknologin som SUNT använder sig av samlar in anonymiserad information om användarbeteende när en användare besöker en hemsida där teknologin har integrerats för att kunna distribuera native advertising-kampanjer. Denna information inkluderar till exempel vilket innehåll som har konsumerats. Informationen används för att distribuera native-kampanjer mer effektivt samt med högre relevans för användarna. All insamlad information associeras på ett anonymt sätt med ett identifieringsnummer som sparas i en cookie på användarens enhet. Det är därmed inte möjligt att dra slutsatser om användarens identitet. Om IP-adresser samlas in så sker det med omedelbar anonymisering.

Insamlad data hanteras i datacentraler inom EU och sparas i krypterat format samt enligt gällande dataskyddsregler. Personuppgifter såsom namn, telefonnummer, email- eller postadresser samlas principiellt inte in.

 

Detaljerad översikt: Data som samlas in vid anrop till/från adservern

 • Typ av annons event (impression, klick etc)
 • Plats(city)
 • Browser, OS & enhetstyp
 • ISP
 • User ID (genom en cookie, se “Användning av cookies” nedan)
 • Kampanj ID, Ad slot ID, Websajt, Nuvarande URL/referrer
 • IP (utan sista oktett – anonymiserad)

Detaljerad översikt: användningsområden och rättslig grund

 Berättigad intresse (utan User ID)

Samtycke eller berättigad intresse (baseras på User ID)*

 

 • Välj grundläggande annonser
 • Teknisk leverans av annons eller innehåll
 • Mät effekt av annons / innehåll
 • Utveckla och förbättra produkter
 • Säkerställ säkerhet, förebygg bedrägeri och felsökning / reparation
 • Lagra och/eller avropa information på enheten (cookie)
 • Skapa en personlig annonsprofil och visa personanpassade annonser (genom cookies, se “Användning av cookies” nedan)

  * Finala beslutet kring rättsliga grunden för cookie-baserade databehandlingsaktiviteter ligger hos ägaren/operatören av varje enskild hemsida där adservern är integrerad. SUNT:s rekommendation och grundläggande setup är att jobba utifrån explicit samtycke som signaleras genom en CMP (IAB TCF 2.0 ramverket). För hemsidor där detta används kan du se och konfigurera inställningarna för databehandlingen i detalj för varje användningsområde och leverantör genom consent verktyget direkt på varje enskild hemsida. Men ägaren till en viss hemsida kan också välja att genomföra databehandlingen helt baserad på berättigad intresse som laglig grund. Rent generellt baseras SUNT:s egna berättigade intressen på våra förpliktelser att tillhandahålla vissa tjänster (visa grundläggande och/eller personanpassade annonser, underhåll, säkerhet och felhantering av teknologin etc) som är definierade i direkta eller indirekta avtal med varje enskild ägare/operatör av varje hemsida som väljer att integrera adservern direkt eller indirekt.

   

  Användningen av cookies

  Användningen av cookies är en teknisk förutsättning för detta reklamformat. Teknologin som SUNT använder sig av nyttjar browser-cookies (“HTTP cookies”) för att visa relevant reklaminnehåll med måttlig frekvens för användarna. Cookien innehåller enbart ett 28-siffrigt identifieringsnummer som tillåter en mappning av information. Cookien orsakar ingen skada på användarens enhet och extraherar ingen data.

  I dina browser-inställningar kan du alltid ändra inställningarna för cookies och exempelvis ta bort enskilda eller alla cookies eller inaktivera användningen av cookies helt. Läs mer här: cookiesandyou.com

  När du besöker en hemsida som använder sig av en CMP baserad consent mekanism så kan du kontrollera användningen och rättigheter kring cookies och hanteringen av personuppgifter för varje kategori av data och/eller enskilda providers av reklam- och liknande tjänster.

   

  Kontakt och rättigheter

  Vid frågor kring dessa ämnen eller för att utöva dina rättigheter enligt relevanta privacy direktiv såsom GDPR, vänligen kontakta oss på [email protected]

   

  Opt-out

  Om du inte längre vill se native-reklam med högre relevans utifrån cookie-data kan du deaktivera detta nedan.

  • Observera att inställningarna enbart gäller native-reklam som distribueras genom suntcontent.se och du kan fortfarande se anpassade annonser från andra aktörer.
  • Om du väljer att deaktivera anpassat native-reklam sparas detta genom en liten textfil (cookie). Denna behövs för att spara ditt val och ska inte tas bort manuellt eller genom andra program på din enhet.
  • Om du använder flera enheter (dator, mobil, tablet) eller webbläsare (Chrome, Firefox, Safari etc) måste du genomföra valet på alla dessa eftersom en deaktivering inte är kopplat till en person utan de olika enheter och webbläsare.

  English: Privacy policy and user information

   

  Hoppa till svenska versionen
  For all content distributed via the adserving technology hosted on suntcontent.se
  The privacy and cookie policy for our own website (suntcontent.com) can be found here
  Last edited: October 2021

   

  Background

  SUNT (legal entity: Ein Rad AB) runs and facilitates the distribution of native advertising campaigns on behalf of advertisers and publishers. SUNT uses third-party technology, hosted on our domain suntcontent.se, for the provision of its services. This technology allows the targeted distribution of native advertising campaigns matching the layout of various publisher sites, enabling social sharing and responsive design. The advertisements served this way therefore become more relevant to the end user than e.g. display ads.

  SUNT is a member of IAB Sweden.

  The technology used by SUNT is registered with the IAB Transparency and Consent Framework, vendor ID 371 (through our German technology provider).

   

  Exposure to underlying technology, data collection

  The technology used by SUNT captures anonymized information on user behavior as the user accesses a website where that technology is integrated to distribute native advertising campaigns. This information includes for example what content was accessed and is used to distribute native campaigns more efficiently and with higher relevance to users. All collectable information is associated in an anonymized way with an identification number that is saved in a cookie on the user’s device. It is therefore not possible to draw conclusions on the identity of a user. If IP addresses are captured, this is done with immediate anonymization.

  The collected data is processed in datacenters in the EU and saved in encrypted format and following applicable privacy regulations. Personally identifiable information such as names, phone numbers, email or postal addresses are principally not collected.

   

  Detailed overview: Data collected upon requests to/from the adserver

  • Type of ad event (impression, click etc)
  • Location (city)
  • Browser, OS & device type
  • ISP
  • User ID (through a cookie, see “Use of cookies” below)
  • Campaign ID, Ad slot ID, Website, Current URL/referrer
  • IP (without last octet – anonymized)

  Detailed overview: use cases and legal basis

  Legitimate interest (not requiring User ID)Consent or legitimate interest (based on User ID)*
  • Select basic ads
  • Technical delivery of ads or content
  • Measure ad / content performance
  • Develop and improve products
  • Ensure security, prevent fraud and troubleshoot / correct
  • Store and/or access information on a device (cookie)
  • Create a personalized ads profile and serve personalized ads (via cookies, see “Use of cookies” below)

   * The final choice regarding the legal basis for these cookie-based processing activities lies with the provider/owner of each individual website where the adserver is integrated. SUNT’s recommendation and default setup is to work based on explicit consent as signalled through a CMP (IAB TCF 2.o framework). For websites where that is the case, you can see and control data processing settings in detail for each activity and vendor through the consent tool directly on the specific website. But individual website owners may choose to use legitimate interest as the basis also for these activities instead. In general, SUNT’s own claim of legitimate interest is based on our direct and/or indirect contractual obligation to provide certain services (provision of general and/or personalized ads, maintenance, security and error management of the technology etc), to the individual provider/owner of each website that chooses to integrate the adserver on their website directly or indirectly.

   Sharing of data

   We do not  share or sell your data except for the following scenarios below:

   • With trusted partners which are contracted to process certain data on our behalf (e.g. hosting, technology providers). This is done using appropriate privacy and security measures and contractual setups.
   • For legal reasons: E.g. in case we are obliged by law to share relevant data e.g. with relevant authorities upon legally binding requests or to detect and prevent fraud, security or technical issues

    

   Use of cookies

   The technology used by SUNT uses browser cookies (“HTTP cookies”) to display relevant advertising content to users with modest frequency. The cookie only contains a 28-digit identification number that enables a mapping of information. The cookie does not inflict any damage to the user’s device and does not extract any information from it.

   In your browser settings, you can manage your cookies at any time and delete any or all cookies or disable the use of cookies completely. Read more here: cookiesandyou.com

   When visiting websites that use a CMP based consent mechanism, you can control the use and permissions of cookies and data processing for each data processing category and/or individual ad and similar technology providers.

    

   Contact and privacy rights

   If you have questions on these topics or to exercise your rights under any relevant privacy directive such as GDPR, please contact us on [email protected]

    

   Opt-out

   If you no longer wish to see native ad recommendations based on cookie data, you can deactivate these here:

   • Please note that this only applies to native ads distributed through suntcontent.se and you will still see personalized ads from other providers.
   • If you choose to deactivate data-based ad recommendations, this is saved in a small text file (cookie). This is necessary to save your choice and should not be deleted manually or through other programs on your device.
   • If you use several devices (PC, mobile, tablet) or browsers (Chrome, Firefox, Safari etc) you need to opt out on all of these, since a deactivation is not connected to a person but the different devices and browsers.